Avís Legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL, amb CIF B43639582, és qui actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.
 
Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de serveis i/o activitats, és responsabilitat de la Entitat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció: 
 
Passeig Prim, 2-4 Baixos 43202 REUS (Tarragona).
 
 
CONCEPTE DE USUARI
 
La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions. 
 
 
INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. 
 
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  la nostra Entitat. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES
 
En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. 
 
Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:
 
  * Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web. 
 
  * Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
 
  * Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. 
 
 
RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
 
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.  
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada. 
 
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis, etc., segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web. 
 
 
INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts. 
 
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
 
Els continguts prestats per BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL així com els continguts incloses en la xarxa a través de la seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.  
 
Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL.
 
En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.  
 
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. 
 
Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL.
 
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.  
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.  
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.  
 
Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. 
 
Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL.
 
D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles. 
 
Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme per BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL pel seu funcionament. 
 
En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit del BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL sobre la pàgina Web i tots els continguts de les mateixes.  
 
BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, activitats, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de BIOGEST  CENTRE DE REPRODUCCIO HUMANA, SL.
 

 

Web Mèdic Acreditat. Veure més informacióBureau VeritasAsociación para el Estudio de la Biología de la ReproducciónSello_SEF2015_Centro_ColaboradorSociedad Española de Ginecología y ObstetriciaEuropean Society of Human Reproduction and Embryology
BIOGEST centre de reproducció humana, SL   Passeig Prim 2-4, bajos. 43202 Reus / Tarragona / España - Tel. +34 977 320 033 - Email: info@biogest.es NIF: B43639582
Web actualitzada: 09/03/2018